white_arrow_down TOP

Handelsbetingelser for salg, levering og montering

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR DANSK KØL & KLIMA APS

Nedenstående betingelser finder anvendelse ved salg, levering og montering af produkter fra DANSK KØL & KLIMA som sælger til køber i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale eller af bestemmelserne i disse handelsbetingelser.

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for salg af ethvert produkt og enhver ydelse som DANSK KØL & KLIMA udbyder. Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i ordreaccept eller udbudsmateriale anses ikke for fravigelse af disse vilkår, med mindre disse er skriftligt accepteret.

 

§ 1 Anvendelsesområde

Stk. 1. Nedenstående betingelser finder anvendelse ved salg, levering og montering af køle- og frostanlæg indenfor EU i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale eller af bestemmelserne i disse handelsbetingelser.

 

§ 2 Særlige definitioner

Stk. 1. Ved Mellemsalg forstås, at sælger efter at have afgivet tilbud til køber, sælger det tilbudte til anden side inden købers accept er kommet frem.

Stk. 2. Ved idriftsætningstidspunkt forstås det tidspunkt, hvor anlægget er leveret, monteret og ibrugtaget af køber eller klar til ibrugtagning af køber.

Stk. 3. Ved Teknisk Dokumentation forstås enhver form for tekniske oplysninger, tegninger, billeder og andet materiale, som sælgeren overlader til køberen, hvad enten materialet er overladt i fysisk, elektronisk, eller nogen anden form.

 

§ 3 Tilbud

Stk. 1. I mangel af anden angivelse er tilbud gyldige i 30 dage fra den dato, tilbuddet er modtaget. Ethvert tilbud afgives med forbehold af Mellemsalg.

Stk. 2 Emballage er ikke omfattet af tilbudsprisen.

 

§ 4 Angivelser og Teknisk Dokumentation

Stk. 1. Alle angivelser og oplysninger om vægt, dimensioner, kapaciteter, priser, samt tekniske og andre data i sælgers markedsføringsmateriale, herunder i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister m.v., er alene vejledende.

Stk. 2. Al Teknisk Dokumentation som overlades køber, forbliver sælgers ejendom.

Stk. 3. Teknisk Dokumentation må ikke uden samtykke fra sælger anvendes til andet end det, der var formålet med overdragelsen og må ikke uden sælgers skriftlige samtykke kopieres, reproduceres, overgives til eller bringes til tredje- mands kundskab.

Stk. 4. Såfremt køber ikke accepterer sælgers tilbud, skal Teknisk Dokumentation som måtte være kommet frem til køber, returneres til sælger.

 

§ 5 Konstruktionsændringer

Stk. 1. Sælger forbeholder sig ret til uden forudgående meddelelse til køber at foretage sådanne ændringer i konstruktion, valg af materialer, udførelse m.v., som sælger måtte finde nødvendige. Sælger er dog forpligtet til at sikre, at ændringerne ikke afstedkommer forringelser i det solgtes kvalitet, kapacitet og væsentlige brugsegenskaber.

Stk. 2. Foretagne ændringer berettiger ikke køber til nogen form for erstatning.

 

§ 6 Transportomkostninger og risikoens overgang

Stk. 1. Salget sker ab fabrik. Køber skal således bære alle omkostninger og risici forbundet med transport af det købte fra sælgers sted. Transporten skal forsikres af køber, jfr. § 13.

Stk. 2. Hvis sælger skal montere det købte før køber, er transportomkostningerne omfattet af tilbuddet. Risici forbundet med transport af det købte bæres af køber fra sælgers sted (ab fabrik). Transporten skal forsikres af køber, jfr. § 13.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder også anvendelse, hvor levering finder sted direkte fra sælgers underleverandør.

 

§ 7 Fakturering og betaling

Stk. 1. Fakturering fra sælger vil, hvis ikke anden skriftlig aftale foreligger, ske som følger:

  • 50% ved sælgers ordrebekræftelse.
  • 50% inden 8 dage efter Idriftsætningstidspunktet.

Stk. 2. Betalingsbetingelserne er 14 dage netto efter fakturadato.

Stk. 3. Betaler køber ikke rettidigt, er sælger berettiget til at beregne morarente fra forfaldsdagen og indtil betaling sker med renter i henhold til renteloven, hvilket p.t. svarer til den af Nationalbanken pr. seneste 1. juli eller 1. januar fastsatte udlånsrente plus 8 %.

Stk. 4. Opfyldelsesstedet for købers betalingsforpligtelse er sælgers forretningssted.

 

§ 8 Ejendomsforbehold

Stk. 1. Salgsgenstanden inkl. alt tilhørende forbliver sælgers ejendom indtil købesummen er fuldt ud betalt. Betaling ved check, veksel, gældsbevis eller ved elektroniske foranstaltninger af nogen art, anses ikke som betaling, før end beløbet er indgået på den af sælger anviste konto uden mulighed for tilbageførsel.

 

§ 9 Forsinkelse

Stk. 1. Med mindre andet er skriftligt aftalt, er et opgivet Idriftsætningstidspunkt fastsat efter bedste skøn.

Stk. 2. Er sælger af den opfattelse, at det aftalte leverings- eller Idriftsætningstidspunkt ikke kan overholdes, skal han dog give køber skriftlig meddelelse herom og besked om nyt forventet tidspunkt.

Stk. 3. Sælger påtager sig intet ansvar for købers direkte eller indirekte tab i anledning af overskridelse af leveringstiderne. Såfremt forsinkelsen må anses for væsentlig, er køber dog berettiget til at annullere ordren.

 

Betingelser for returret og returnering af varen – Ved B2B køb igennem DANSK KØL & KLIMA tilbydes ingen returret eller refundering af varen efter ordrebekræftelse er modtaget. Reglerne er fastsat af sælger og gælder både varer som er på lager, såvel som bestillingsvarer.

Ved salg over DANSK KØL & KLIMAs hjemmeside er 14-dages fristen gældende, hvilken skal overholdes.

Køber skal meddele sælger, DANSK KØL & KLIMA, at køber fortryder inden udløbet af fristen. Varen må være prøvet, men ikke taget i brug i en grad, så den ikke kan sælges igen. I tilfælde af, at varen ikke kan sælges igen, skal køber betale for værdiforringelsen. Køber skal gemme brugsanvisninger, mærker, formstøbt plast og lignende, så sælger kan få det hele tilbage. Køber skal selv betale returforsendelsen, hvis ikke andet er. Køber er berettet til at få hele beløbet tilbage – herunder de oprindelige leveringsomkostninger. Sælgeren har en frist på 14 dage til tilbagebetalingen.

 

§ 10 Mangler og ansvarsregulering

Stk. 1. Eventuelle reklamationer skal ske skriftligt, ligesom eventuelle mangelfulde dele – for købers regning – efter an- modning skal fremsendes til sælger for inspektion. Sælger forpligter sig til i en periode på 1 år efter leverings, henholdsvis idriftsætningstidspunktet, uden ugrundet ophold at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, hvis køber dokumenterer, at der foreligger mangler ved det leverede.

Stk. 2. For nye dele, der er indføjet i forbindelse med reparationer iht. stk. 1, udløber reklamationsperioden samtidig med reklamationsperioden efter stk. 1.

Stk. 3. Sælgers forpligtelser efter stk. i omfatter ikke tilfælde, hvor manglen skyldes, at salgsgenstanden ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden sælgers skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger, m.v.

Stk. 4. Sælgers erstatningsansvar kan aldrig overstige mere end 10% af den del af den aftalte købesum, som modsvarer den del af leverancen, der er mangelfuld eller forsinket.

Stk. 5. Sælger kan ikke pålægges at erstatte indirekte tab forårsaget af mangler ved salgsgenstanden. Ved indirekte tab forstås bl.a. driftstab, tabt avance, eller tab forårsaget af udsivning af kølemiddel, herunder er sælger ikke forpligtet til at foretage genopfyldning af drivmiddel. Denne klausul finder anvendelse såvel i tilfælde af hændelige skader som i tilfælde af skader som skyldes simpel uagtsomhed hos sælgeren.

 

§ 11 Produktansvar

Stk. 1. Forvolder et af sælger leveret anlæg eller dele heraf skade på ting, der hovedsagelig er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse, kan sælger kun pålægges ansvar såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes en fejl, begået af sælger. Ansvaret for sådan tingsskade, herunder skade på ting produceret af køber, kan højest udgøre kr. 10.000.000,00.

Stk. 2. Sælger hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Stk. 3. Køber skal holde sælger skadesløs såfremt sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for skade eller tab, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er i den forbindelse forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler et evt. erstatningskrav mod sælger.

Stk. 4. Såfremt tredjemand måtte rejse krav om erstatning for produktskade, er parterne forpligtet til gensidigt at underrette hinanden og anmelde kravet overfor deres forsikringsselskaber.

Stk. 5. Køber er pligtig til at instruere eventuelle medkontrahenter behørigt om det leveredes egenskaber, i det omfang dette ikke med føje kan forudsættes bekendt og i øvrigt forsyne emballager, vejledninger m.v. med fornødne beskrivelser og advarsler. Køber er endvidere pligtig, så vidt muligt, at tilsikre, at tilsvarende fremgangsmåde følges i efterfølgende omsætningsled.

 

§ 12 Ansvarsfrihed – force majeure

Stk. 1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for parterne, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom, men ikke begrænset til, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, offentlige pålæg, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uro- ligheder, mangel på transportmidler, uregelmæssigheder i forsyningen af strøm, vand, og andre forsyningskilder, al mindelig vareknaphed, kassation af større arbejder, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Stk. 2. Den part, som vil påberåbe sig ansvarsfrihed eller force majeure skal uden ugrundet ophold skriftligt meddele den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Stk. 3. Enhver af parterne er berettiget til skriftligt at meddele den anden part, at aftalen hæves, når dens opfyldelse bliver umuliggjort på grund af de i stk. i nævnte omstændigheder.

 

§ 13 Købers forsikringspligt

Stk. 1. Fra det tidspunkt, da risikoen overgår fra sælger til køber, er køber forpligtet til at tegne en fuldt dækkende forsikring (Allirisk) på maskiner/maskindele og samtlige montageomkostninger. Forsikringen skal forblive i kraft, indtil endelig betaling til sælger har fundet sted.

Stk. 2. Indtil betaling er sket, har sælger til enhver tid ret til at forlange dokumentation for at stk. 1 er opfyldt.

 

§ 14 Tilladelser

Stk. 1. Køber har ansvaret for, at de for leverancens gennemførelse fornødne tilladelser tilvejebringes og afholder udgifterne hertil.

 

§ 14.2 Tilladelser

DANSK KØL & KLIMA har intet kendskab til retsforholdet mellem køber og købers udlejer. Køber garanterer derfor i forhold til DANSK KØL & KLIMA, at køber har retten til at få foretaget det arbejde som er omfattet af denne ordre, og DANSK KØL & KLIMA fralægger sig ethvert ansvar dersom køber ikke har denne ret fra sin udlejer.

 

§ 15 Særligt om montage

Stk. 1. Er montering omfattet af købsaftalen, gælder betingelserne i denne § 15.

Stk. 2. Køber skal drage omsorg for, at montagen kan påbegyndes til det aftalte tidspunkt, og at købers eget og andre leverandørers arbejde er tilrettelagt på en sådan måde, at sælgers montage kan færdiggøres i en ubrudt periode efter påbegyndelsen. Køber skal drage omsorg for, at der er ryddeligt, således at montagen kan påbegyndes og gennemføres uden forsinkelse.

Stk. 3. Såfremt montagearbejdet nødvendiggør ændringer eller reparationer af købers bestående bygninger, inventar eller øvrige anlæg, påhviler det køber at sørge for dette og at afholde udgifterne dertil.

Stk. 4. Køber skal meddele sælger om arbejde nævnt i stk. 2-3 får indflydelse på gennemførelsen af leverancen, herunder om idriftsætningstidspunktet forrykkes. Er det tilfældet, rykkes sælgers leveringsforpligtelse tilsvarende. Sælgers omkostninger i forbindelse med forsinkelser, der skyldes købers forhold eller købers andre leverandører skal betales af køber.

Stk. 5. Hvis købers eget personale skal foretage monteringen under ledelse af en udsendt montageleder fra sælger, gælder ovenstående ligeledes, endvidere skal alle nødvendige anlægskomponenter være til stede.

Stk. 6. Køber må ikke beskæftige sælgers personale med andet arbejde end det, der er udtrykkeligt aftalt, uden at sælger på forhånd har givet sit skriftlige samtykke hertil. Hvis køber i strid hermed anvender sælgers personale til andet arbejde end det der skriftligt er aftalt, har sælger intet ansvar for personalet eller det udførte arbejde. Eventuelt ansvar, der normalt ville påhvile sælger efter DL 3-19-2 vil således påhvile køber.

Stk. 7. Køber stiller følgende gratis til disposition på de tidspunkter sælger måtte anmode om det: Hjælpemandskab, udstyr og faciliteter til indbringning, intern transport på montagestedet, anbringelse af delene på fundamenter, fastboltning, rengøring, vagt, kranhjælp, stilladser, af- skærmning, lys, kraft, vand, damp, trykluft, varme og olie etc.

Stk. 8. Køber oplyser sælger om de gældende sikkerhedsbestemmelser på montagestedet, og sælger forpligter sig til at instruere sit udsendte personale om at overholde disse.

Stk. 9. Eventuelle arbejder, som følge af, at køber ikke ønsker anlægget igangsat umiddelbart efter montering, vil blive betragtet som ekstraarbejde.

Stk. 10. Forsinkelser og ekstraarbejde vil blive afregnet separat i henhold til dagspriser.

 

§ 16 Lovvalg og værneting

Stk. 1. Tvistigheder i anledning af købsaftalen skal afgøres efter dansk ret, ekskl. lovvalgsreglerne. Det er aftalt, at alle retssager føres ved civilretten i Aalborg, hvad enten sagen anlægges af køber mod sælger eller af sælger mod køber.

 

Leverance – Ved forsendelser, sendes produktet senest 20 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Hvis produktet ikke er på lager, kontakter sælger, DANSK KØL & KLIMA, kunden og meddeler, hvornår produktet vil blive sendt.

 

Betaling – DANSK KØL & KLIMA afsender købers vare, så snart, at vi har modtaget kundens indbetaling, med mindre andet er aftalt. Har kunden betalt med Dankort eller MasterCard, hæver DANSK KØL & KLIMA først beløbet på korthavers kort, så snart DANSK KØL & KLIMA har afsendt varen fra DANSK KØL & KLIMAs lager.

Ved køb over DANSK KØL & KLIMAs hjemmeside, vil beløbet ikke blive trukket før sælger, DANSK KØL & KLIMA sender varen.

 

Fragt – Den bestilte vare sendes enten som pakke- eller palleforsendelse. Ved pakke under 30 kg forsendelse anvendes POSTNORD eller GLS som fragtmand. Ved større forsendelser på palle anvendes DANSKE FRAGTMÆND. Ved hver levering er der inkluderet 5 minutter til aflæsning, ved overskridelse af denne tidsfrist vil speditionsfirmaet være berettiget til at fakturere den mertid der er anvendt. DANSK KØL & KLIMA tilbyder fri fragt på alle vores produkter, ligegyldigt hvor stor en ordre kunden foretager på DANSK KØL & KLIMAs hjemmeside. Kunden kan desuden, ligegyldigt ordrens størrelse, afhente varen uden omkostninger på DANSK KØL & KLIMAs adresse: Lundeborgvej 16, Aalborg Ø, 9220, Danmark.

Levering inkluderer udelukkende levering til fortovskant. Hvis der skal bruges hjælp, kan dette tilkøbes for merpris.

DANSK KØL & KLIMA leverer gerne til Færøerne, Grønland og udlandet. Her skal kunden dog regne med et tillæg i prisen og en længere leveringstid, end til levering i Danmark. Alle leveringspriser på hjemmesiden er beregnet ud fra bro-faste øer. Tillæg for Bornholm og lignende kan således forekomme.

 

Forsinkelse ved levering – DANSK KØL & KLIMA er ikke ansvarlig for forsinkelse med leveringen såfremt forsinkelsen skyldes force majeure eller kundens forhold.

DANSK KØL & KLIMA påtager sig intet ansvar for købers direkte eller indirekte tab i anledning af overskridelse af leveringstiderne. Såfremt forsinkelsen må anses for væsentlig, er køber dog berettiget til at annullere ordren.

Leveringstidspunktet udskydes med det antal dage, som DANSK KØL & KLIMA afventer information eller andre oplysninger, relateret til forsinkelsen af varen eller ydelsen.

Ved øvrig forsinkelse kan køber hæve aftalen, såfremt sælger ikke har leveret varen inden 30 arbejdsdage efter at have modtaget skriftlig reklamation fra køber.

 

Garanti – DANSK KØL & KLIMA sælger både til private og erhverv. Ved salg til erhverv, B2B er der 1 års garanti. Ved salg til private, B2C er der 2 års garanti.

Garantien, for hhv. erhverv og private, indebærer fuld reservedels-og komponent garanti på produktet. DANSK KØL & KLIMA udskifter ikke produktet med nyt, men udskifter alene den defekte reservedel, så produktet igen er funktionsdygtigt.

DANSK KØL & KLIMA tager ikke ansvar for produkter, som er monteret ukorrekt eller eventuelle farer der er relateret til forkert montering.

Udvidet garanti ved B2C salg på specifikke varer og tjeneste – DANSK KØL & KLIMA tilbyder som udgangspunkt, ifølge forbrugerloven, 2 års garanti ved salg til private. Dog tilbydes udvidet garantier på 3-5 år ved salg af varmepumper til private forbrugere. Denne garanti er dog kun gældende på betingelse af 1 årligt eftersyn, udført af sælger, DANSK KØL & KLIMA. Kun på denne betingelse kan det garanteres overfor køber, at enheden solgt, vil fungere efter hensigten i garantiperioden.

 

Reklamation – I tilfælde af fejl på varen skal køber inden for rimelig tid efter at have opdaget en sådan fejl skriftligt informere DANSK KØL & KLIMA om fejlen (”reklamere”). DANSK KØL & KLIMA vil derefter give køber oplysninger om, hvordan køber skal forholde dig.

Transportskader. Ved eventuelle transport skade på skadet emballage skal køber straks tage forbehold for eventuel skadede varer, efter følgende retningslinjer:

Ved varer, der sendes med fragtmand skal køber omhyggeligt tjekke produktet INDEN køber kvitterer for leveringen. Er der nogen form for fejl eller mangler, skal dette omhyggeligt og tydeligt anføres på fragtbrevet og køber skal skriftlig reklamere til DANSK KØL & KLIMA. Tag gerne billeder, hvis transportskade er sket. Der skal ligeledes reklameres til DANSK KØL & KLIMA hvis leverancen har været udsat for tyveri. Ifølge dansk CMR-lovgivning er det altid køber, som bærer ansvaret ved modtagelsen af godset. Reklameres der ikke rettidigt er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.

 

§ 11 Produktansvar

Stk. 1. Forvolder et af sælger leveret anlæg eller dele heraf skade på ting, der hovedsagelig er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse, kan sælger kun pålægges ansvar såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes en fejl, begået af sælger. Ansvaret for sådan tingsskade, herunder skade på ting produceret af køber, kan højest udgøre kr. 10.000.000,00.

Stk. 2. Sælger hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Stk. 3. Køber skal holde sælger skadesløs såfremt sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for skade eller tab, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er i den forbindelse forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler et evt. erstatningskrav mod sælger.

Stk. 4. Såfremt tredjemand måtte rejse krav om erstatning for produktskade, er parterne forpligtet til gensidigt at underrette hinanden og anmelde kravet overfor deres forsikringsselskaber.

Stk. 5. Køber er pligtig til at instruere eventuelle medkontrahenter behørigt om det leveredes egenskaber, i det omfang dette ikke med føje kan forudsættes bekendt og i øvrigt forsyne emballager, vejledninger m.v. med fornødne beskrivelser og advarsler. Køber er endvidere pligtig, så vidt muligt, at tilsikre, at tilsvarende fremgangsmåde følges i efterfølgende omsætningsled.

DANSK KØL & KLIMAs ansvar for fejl og mangler er altid begrænset til enten at foretage omlevering, afhjælpning af mangler eller tilbyde kunden et kontant afslag i købesummen.

 

Ansvarsbegæring – Køber kan ikke rejse krav om indirekte erstatning af nogen art, herunder driftstab, avancetab, kurstab eller for følgeskader, eller andre indirekte tab af hvad art nævnes kan. DANSK KØL & KLIMAs ansvar vedrører udelukkende det leverede produkt.

 

Personoplysninger – DANSK KØL & KLIMA behandler person-oplysninger i overensstemmelse med persondatalovgiven (persondataforordningen).

Oplysninger, som kan knyttes til køber som person, vil aldrig blive tilgængelige for andre virksomheder eller blive koblet til andre eksterne registre.

 

Kortoplysninger – Når køber handler hos DANSK KØL & KLIMA behandles kortoplysningerne af NETS, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. Alle kortoplysninger håndteres i overensstemmelse med kortorganisationernes regler.

 

Priser – Alle priser er angivet ekskl. moms med mindre andet er angivet. DANSK KØL & KLIMA sælger primært produkter til erhvervsdrivende.

DANSK KØL & KLIMA sælger dog også produkter og servicerer private. Disse produkter gælder:

Varmepumper af alle typer og Loftkassetter til privat brug.

I kurven for virksomhedens webshop, inden betaling, vil alle priser være opgivet ekskl. og inkl. moms. Ved salg til private er købelovens §§ 72-86 om forbrugerkøb gældende.

Betaling sker forud for levering, med mindre andet er aftalt. Købere kan ikke foretage modregning i købesummen, og kunden kan ikke tilbageholde købesummen, eller nægte betaling, grundet forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete ydelse eller produktleverance.

DANSK KØL & KLIMA forholder sig ejendomsretten på de købte varer indtil de fulde fakturabeløb er betalt.

 

Kontaktoplysninger om forretningen

DANSK KØL & KLIMA APS

CVR: 14982876

Lundeborgvej 16, 9220 Aalborg Ø

 

Fortrolighedspolitik – DANSK KØL & KLIMA vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. DANSK KØL & KLIMA vil ikke sælge købers navn, adresse, e-mailadresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden købers forudgående tilladelse.

 

Dansk Køl & Klima ApS er ISO 9001:2015 certificeret af Validan. Din forsikring for, at vi kan vores håndværk.

Dansk Køl & Klima ApS er medlem af Autoriserede Køle- & Varmepumpefirmaers Brancheforening, Dansk Køl & Varme.

Dansk Køl & Klima ApS er medlem af KMO. Din forsikring for, at vi må håndtere – og behandler kølemidler korrekt.

Dansk Køl & Klima ApS er VE-Godkendt installatørvirksomhed. Vi kan dokumentere, at vi installerer din varmepumpe korrekt.